Portal ForexClub.pl używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej informacji w polityce prywatności.

Wskaźniki makroekonomiczne

Beżowa Księga (Beige Book)

Jest to raport z zapisem komentarzy banku centralnego Stanów Zjednoczonych (Federal Reserve) opisujących sytuację amerykańskiej gospodarki, z wyszczególnieniem regionów oraz ogólną charakterystyką. Pod uwagę brane są przede wszystkim sytuacja na rynku pracy, płac, inflacji, sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. W raporcie znajduje się również prognoza dot. przyszłej sytuacji gospodarczej, która tworzona jest na podstawie wskaźników ekonomicznych z przeszłości. Nazwa raportu wywodzi się od koloru okładki dokumentu.

Kraj: USA
Wpływ na rynek: duży
Czas publikacji: 2 tygodnie przed każdym spotkaniem FOMC

___________

Bilans handlu zagranicznego

Wskaźnik, który informuje nas o bilansie transakcji międzynarodowych kraju. Jest on częścią rachunku obrotów bieżących i zawiera dane dot. transakcji rządowych i pozarządowych (bez placówek zagranicznych np. jednostek dyplomatycznych, wojskowych itp.). Bilansu handlu zagranicznego jest różnicą pomiędzy eksportem a importem danego kraju. Dodatnia wartość oznacza nadwyżkę handlową natomiast wartość ujemna deficyt handlowy.

Kraj: -
Wpływ na rynekmały
Czas publikacji: ok. 40 dni po zakończeniu danego miesiąca

___________

Indeks cen dóbr konsumpcyjnych (CPI - Consumer Price Index)

Jest to najbardziej popularna miara inflacji, która obrazuje wzrost cen usług i towarów, które nabywają gospodarstwa domowe. Przy wyliczaniu CPI wykorzystywany jest tzw. stystyczny koszyk zakupów, tworzony na podstawie tego, co zazwyczaj nabywają konsumenci detaliczni. Najczęściej wykorzystywanym rodzajem CPI jest tzw. bazowe CPi, które wyklucza ceny energii i żywności, na które wpływ polityki pieniężnej jest niewielki.

CPI jest bacznie obserwowane przez inwestorów walutowych z tego względu, iż banki centralne biorą pod uwagę głównie inflację przy ustalaniu stóp procentowych.

Kraj: -
Wpływ na rynek: duży
Czas publikacji: połowa miesiąca, USA piątek 14:30 GMT+1

___________

Indeks cen dóbr konsumpcyjnych (PPI - Producer Price Index)

Inaczej inflacja producencka, która wyraża średnią zmianę cen wśród krajowych wytwórców towarów i usług. Przekazuje informacje na temat zmian cen z perspektywy producenta/sprzdawcy. W raporcie inflacji bazowej nie są brane pod uwagę ceny żywności i energii ze względu na ich dużą sezonowość i zmienność.

Kraj:  -
Wpływ na rynek: duży
Czas publikacji: w połowie miesiąca, USA czwartek 14:30 GMT+1

___________

Indeks PMI (Purchasing Managers Index)

Wskaźnik obrazujący aktualną sytuację gospodarczą USA oraz jej aktywność w sektorze przemysłowym. Indeks bazuje na danych dostarczanych przez kadrę kierowniczą z ponad 600 firm produkcyjnych, która udziela odpowiedzi w ankietach dot. zamówień, zakupów, stanu zatrudnienia, polityki cenowej, sprzedaży oraz zapasów. Przyjmuje się, że odczyt poniżej 50.0 punktów oznacza spadek aktywności w sektorze przemysłowym natomiast wartość powyżej 50.0 interpretowana jest jako jej wzrost.

Kraj: USA
Wpływ na rynek: średni
Czas publikacji: dwa razy w miesiącu (na początku oraz w ok. 3 tygodniu - dane za miesiąc poprzedni)

___________

Indeks zaufania konsumentów Conference Board (CCI - Consumer Confidence Index)

Raport na który składa się 5000 kwestionariuszy wypełnionych przez wylosowane gospodarstwa domowe, gdzie respondenci odpowiadają na pytania związane z oceną bieżących oraz oczekiwanych warunków ekonomicznych, m.in. dochodów, planowanych wydatków, zatrudnienia. Wyższa wartość wskaźnika informuje o bardziej optymistycznym nastawieniu konsumentów.

Autor raportu, Conference Board, jest organizacją typu non-profit, która zajmuje się dostarczaniem informacji nt. rynku krajowego.

Kraj: USA
Wpływ na rynek: średni
Czas publikacji: ostatni wtorek miesiąca, 16:00 GMT+1

___________

Produkt Krajowy Brutto - PKB (Gross Domestic Product - GDP)

Najbardziej znany i jeden z najważniejszych wskaźników makro, który przedstawia końcowy wynik działalności podmiotów gospodarczych na terenie kraju (finalna wartość wyprodukowanych dóbr oraz usług, w tym wielkość konsumpcji, inwestycji zamówień publicznych i salda handlu zagranicznego). PKB jest miernikiem wielkości gospodarki krajowej. Jego zmiana w ujęciu procentowym to główny wyznacznik wzrostu gospodarczego danego kraju (zazwyczaj odnosi się do zmian kwartalnych i rocznych).

Kraj: -
Wpływ na rynek: bardzo duży
Czas publikacji: co kwartał pod koniec miesiąca następującego (wersja ostateczna), USA 14:30 GMT+1

___________

Raport ADP

Raport przygotowywany przez firmę Automatic Data Processing, Inc., który szacuje zmianę zatrudnienia w sektorze prywatnym (poza rolnictwem) w poprzednim miesiącu na terenie USA. Powstaje on w zbliżony sposób do bardziej popularnego i oficjalnego NFP jednak jest publikowany 2 dni wcześniej, przez co inwestorzy często traktują raport ADP jako wskazówkę dot. wyników publikacji Non-farm Payrolls.

Kraj:  USA
Wpływ na rynek: duży
Czas publikacji: środa, dwa dni przed pierwszym piątkiem miesiąca (publikacja NFP), 14:15 GMT+1

___________

Sprzedaż detaliczna (Retail Sales)

Wskaźnik informujący o zmianach w całkowitej sprzedaży detalicznej (żywność, odzież, środki transportu). Bacznie obserwowany przez inwestorów z uwagi, iż przeważnie sprzedaż detaliczna stanowi duży udział w PKB i ma spore znaczenie w ocenie bieżącej oraz przyszłej sytuacji w gospodarce krajowej.

Kraj: -
Wpływ na rynek: duży
Czas publikacji: w połowie miesiąca, USA środa, 14:30 GMT+1

___________

Stopa bezrobocia

Jest to liczba bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy, wyrażona jako procent całej siły roboczej, czyli stosunek aktywnych bezrobotnych do pracujących. Wraz z PKB i inflacją jest to najważniejszy wskaźnik makroekonomiczny. Niższa stopa bezrobocia jest jednym z ważniejszych elementów przyczyniających się do  wzrostu gospodarczego w długim terminie. Rosnące bezrobocie jest potwierdzeniem pogarszającej się sytuacji gospodarki krajowej. Banki centralne, przy ustalaniu stóp procentowych, zwracają dużą uwagę na kształtującą się stopę bezrobocia.

Kraj: -
Wpływ na rynek: duży
Czas publikacji: pierwszy piątek miesiąca (USA), 14:30 GMT+1

___________

Zamówienia na dobra trwałe

Wskaźnik przedstawia wartość zamówień na dobra trwałe i środki nietrwałe wraz z zapasami przedsiębiorstw. Bazuje na danych, które otrzymuje od przedsiębiorstw z sektora przemysłowego w postaci ankiet. Kwestionariusze zawierają pytania dot. zamówień (niezrealizowanych oraz nowych) i zapasów. Wskaźnik informuje o sytuacji aktualnej sytuacji gospodarczej oraz prognozuje kierunek zmian w sektorze przemysłowym.

Kraj: USA
Wpływ na rynek: średni
Czas publikacji: dwa razy w miesiącu (dane wstępne i finalne), ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca, 14:30 GMT+1

___________

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (NFP - Non-farm Payrolls)

Jeden z najbardziej wyczekiwanych wskaźników przez inwestorów. Tzw. Payrolls'y dotyczą zmiany ilości pracowników, którzy są zatrudnieni w amerykańskim sektorze prywatnym oraz instytucjach rządkowych, pomijając sektor rolniczy. NFP określa zmiany na rynku pracy w stosunku do miesiąca poprzedniego. Przybywanie nowych miejsc pracy sugeruje, że gospodarka się rozwija.

Kraj: USA
Wpływ na rynek: duży
Czas publikacji: pierwszy piątek miesiąca, 14:30 GMT+1
 

Otagowano jako: #adp, #bezrobocie, #cpi, #dobra trwale, #inflacja, #ism, #nonfarm payrolls, #pkb, #pmi, #ppi, #sprzedaz detaliczna, #stopy procentowe


Słownik inwestora
BROKERZY
*10% rabatu prowizji
11% rabatu prowizji
stawka negocjowalna
*20% rabatu prowizji
*20% rabatu prowizji
PROGRAMOWANIE
10% rabatu na usługi i produkty
10% rabatu na usługi i produkty
EDUKACJA
Do 20% rabatu na szkolenia
Rabat zależny od szkolenia
10% rabatu na szkolenia stacjonarne
5% rabatu na szkolenia
5% rabatu na pozycje książkowe